Meal Planning

There are things you can do to save time and make planning your baby's meals easier. The pages listed below each begin with a short video followed by key messages in English and 9 other languages. You might like to start by watching the video on the page A great way to stock up!

Two mothers preparing baby food together in the kitchen

Copyright: Kidshealth

Teuteu‘i ha kakano‘imanu mo ha vesitapolo ‘a pēpē pea fakapoloka tahataha ‘eni ‘i ha ngaahi koniteina (hangē ko ha tulei ngaohi‘anga ‘aisipoloka).

‘Oku mātu‘aki makehe atu ‘a e mahu‘inga ‘o e ‘aione´ ki ho‘o pēpee´ ke tauhi ke mo‘ui lelei ai ‘a e ngaahi sela ‘i hono toto´ mo hono ‘uto´. ‘Oku ‘i he kakano‘imanu ‘ikai ngako´, moa´ mo e ika´ ‘a e ‘aione lahi ‘aupito.

‘Ai ‘a e haka´ mo e kiki´ ke lahi; tuku ke ki‘i mokomoko; tā/o‘i eni ke sepo.