Ko ha founga lelei ke tātānaki ai ‘a e me‘akai pēpee´

Languages

Ko ha founga lelei ke tātānaki ai ‘a e me‘akai pēpee´

‘Ai ‘a e haka´ mo e kiki´ ke lahi; tuku ke ki‘i mokomoko; tā/o‘i eni ke sepo.

A great way to stock up!

A great way to stock up: Video transcript

Share

  • ‘ai ‘a e haka´ mo e kiki´ ke lahi
  • tuku ke ki‘i mokomoko
  • tā/o‘i eni ke sepo (ngāue‘aki ha pelenitā, mouli pe ko ha me‘asivi)
  • ‘i he taimi pē kuo kamata kai ai ‘e ho‘o pēpee´ ha me‘akai ‘oku ki‘i fuo pe ifo makehe, ‘e lava ke ke ‘ai ha toenga kai mo‘ui lelei mei´ he toenga kai ‘a e fāmili´ ki ha pelenitā ‘o tā ai ‘eni kae‘oua kuo fetefete.  ‘Ahi‘ahi‘i hano tā pehē ni ‘o ha kakano‘imanu pe lenitili, pateta pe kumala pea mo ha vesitapolo – manatu‘i ke ‘oua ‘e tānaki atu ha māsima pe suka ki he me‘akai ‘a ho‘o pēpee´
  • fakapoloka fakafo‘i-houa-kai ‘i ha ngaahi tulei ‘ai‘anga ‘aisipoloka pe ko ha ngaahi ‘ai‘anga me‘akai kehe
  • fakafonu ha ‘otu tulei lahi koe‘uhi´ ke si‘isi‘i ange ai ‘a e taimi ke ke toe teuteu‘i ai ‘eni ‘amui ange
  • ko ‘ene poloka pē ‘a e me‘akai´, ‘e lava ke ke fa‘o ‘eni ‘i ha ngaahi milemila fakapoloka (koe‘uhi´ ka ke faka‘aonga‘i ‘e koe ‘a e ‘ū tulei ‘ai‘anga ‘aisipoloka´ ki ho‘o ngaohi me‘atokoni hoko´)
  • fakapapau‘i ‘oku´ ke fakahingoa mo tohi‘i ‘a e ‘aho na‘e teuteu‘i ai ‘eni´ ‘i he tu‘a milemila fakapoloka´
  • faka‘aonga‘i ‘a e me‘akai ‘osi fakapoloka´ ‘i he uike ‘e 3-4 ka hoko´
  • ‘e lava ke tuku ‘a e me‘akai´ ‘i he ‘aisi fakamokomoko´ ‘o a‘u hake ki he ‘aho ‘e 2

Ice cube tray filled with pureed baby food

This page last reviewed 14 November 2022.

Call Healthline on 0800 611 116 any time of the day or night for free health advice when you need it