Ngaahi tokoni fakakaukau ‘e hao ai ho taimi´

Languages

Ngaahi tokoni fakakaukau ‘e hao ai ho taimi´

Teuteu‘i ha kakano‘imanu mo ha vesitapolo ‘a pēpē pea fakapoloka tahataha ‘eni ‘i ha ngaahi koniteina (hangē ko ha tulei ngaohi‘anga ‘aisipoloka).

Time saving tips

Time saving tips: Video transcript

Share

  • teuteu‘i ha kakano‘imanu mo ha vesitapolo ‘a pēpē pea fakapoloka tahataha ‘eni ‘i ha ngaahi koniteina (hangē ko ha tulei ngaohi‘anga ‘aisipoloka)
  • fai ha ni‘ihi ‘o e ngaahi ngāue´ ni ‘i he ‘aho kimu‘a ai´ - fufulu pea hifi ‘a e vesitapolo´ pe ‘ai ha sālati fua‘i‘akau – pea tuku kotoa ‘eni ‘i he ‘aisi fakamokomoko´ ke maau ki he taimi ‘e faka‘aonga‘i ai´
  • ‘ahi‘ahi‘i hano teuteu‘i ha ngaahi me‘akai kehekehe mo lahi ‘i he faka‘osinga ‘o e uike´ koe‘uhi´ ke ‘osi ‘i ai pē ha me‘akai kuo maau ‘i he lolotonga ‘o e uike´
  • kumi ha fanga ki‘i founga feime‘atokoni vave mo ifo ‘a ia ‘e ‘ikai fu‘u fakamole pa‘anga hano teuteu‘i
  • manatu‘i ke teuteu‘i ma‘u pē ‘a e me‘akai ‘a e pēpee´ ‘o ‘oua ‘e toe tānaki ki ai ha ngako, māsima, suka, hone pe ko ha ngaahi me‘a fakamelie kehe
  • teuteu‘i fakavave‘i ‘eni ‘i he ngaahi efiafi mo‘umo‘ua´!

This page last reviewed 14 November 2022.

Call Healthline on 0800 611 116 any time of the day or night for free health advice when you need it