Mou ma‘u me‘atokoni fakafāmili fakataha ‘i he taimi ‘oku ala lava ai ‘eni´

Languages

Mou ma‘u me‘atokoni fakafāmili fakataha ‘i he taimi ‘oku ala lava ai ‘eni´

‘E fiema‘u ke fakahoko ha ki‘i ngāue ke fakatahataha‘i mai ‘a e tokotaha kotoa ki he taimi ma‘u me‘atokoni´. Kā ‘oku mahu‘inga ‘eni pea ‘e lelei ange ai ‘a e ma‘u me‘atokoni ‘a e fāmili´.

Eat together as a family whenever you can

Eat together as a family whenever you can: Video transcript

Share

‘E fiema‘u ke fakahoko ha ki‘i ngāue ke fakatahataha‘i mai ‘a e tokotaha kotoa ki he taimi ma‘u me‘atokoni´.  Kā ‘oku mahu‘inga ‘eni pea ‘e lelei ange ai ‘a e ma‘u me‘atokoni ‘a e fāmili´. 

‘E ‘ikai fa‘a ala lava ke mou ma‘u me‘atokoni fakataha ‘i he ‘aho kotoa pē.  Feinga ke mou ma‘u me‘atokoni fakafāmili fakataha ‘i he lahi taha ‘e ala lava ‘i he lolotonga ‘o e uike´.  ‘Oku kau ki heni mo e ma‘u me‘atokoni pongipongi pe ho‘atā ‘i he faka‘osinga ‘o e uike´!

Kapau ‘oku kai ‘a ho‘o pēpee´ ‘i ha sea kai pēpē (high chair), ‘omai ‘eni ki he tēpile´.  Mou talanoa fakataha. 

Mou ma‘u me‘atokoni fakafāmili fakataha mei´ he kamata‘anga´ pē.  Mei heni, ‘e hoko ia ko ha ‘ulungāanga tu‘upau. 

‘E lava ke kamata akoako ‘a ho‘o pēpee´ felāve‘i mo e me‘atokoni´ mo e ma‘u me‘atokoni´ ‘aki ‘a ‘ene siofi ‘a e me‘a ‘oku mou fai ‘i he taimi ma‘u me‘atokoni´. 

Kamata‘i ha ‘ātakai lelei ki he taimi ma‘u me‘atokoni´.  Feinga ke ‘oua ‘e fai ha hoha‘a ‘i he taimi ‘oku mahua ai ha me‘akai pea mo ha inu. 

Fakama‘u ho‘o mou tokanga´ ki he me‘atokoni´ pea ‘ia kimoutolu fakafo‘ituitui foki.  ‘E hoko hono tamate‘i ‘o e televīsone´ mo e telefoni to‘oto‘o´ ke hoko ai ‘a e houa ma‘u me‘atokoni´ ko ha taimi fakafiemālie.

This page last reviewed 22 November 2022.

Call Healthline on 0800 611 116 any time of the day or night for free health advice when you need it