Muimui ki ha taimi ma‘u me‘atokoni mo fakaneifua pau

Languages

Muimui ki ha taimi ma‘u me‘atokoni mo fakaneifua pau

Teuteu‘i ha houa kai ‘e 3 mo ha houa fakaneifua ‘e 1 pe 2 ‘i he ‘aho takitaha, ‘o kamata mei´ he taimi kuo kamata kai ai ‘e pēpē ha ngaahi fa‘ahinga me‘akai kehekehe mo fuo kehekehe.

Follow a regular meal and snack schedule

Follow a regular meal and snack schedule: Video transcript

Share

Teuteu‘i ha houa kai ‘e 3 mo ha houa fakaneifua ‘e 1 pe 2 ‘i he ‘aho takitaha, ‘o kamata mei´ he taimi kuo kamata kai ai ‘e pēpē ha ngaahi fa‘ahinga me‘akai kehekehe mo fuo kehekehe.  ‘Oku iiki pē ‘a e kete ‘o e fanga ki‘i pēpee´ pea ko ia ai ‘oku nau fiema‘u ha ngaahi faingamālie hokohoko ke nau kai ai ha ki‘i me‘atokoni si‘isi‘i pē. 

‘I he taimi kai´, ‘i he taimi ‘oku ‘ikai toe fie kai ai ‘a ho‘o pēpee´, ta‘ofi leva ‘a e taimi kai ko ia´.  Ko e miniti ‘e 20 ko ha taimi fe‘unga ia ke fakama‘u ai ‘ene tokanga´ ki he me‘atokoni´, pea ‘e lava pē ke lōloa ange ‘eni kapau ‘oku kei fiefia pē ‘a ho‘o pēpee´ ‘i he ‘ene me‘akai´, pe ko e toe nounou ange ‘o kapau ‘oku ‘ikai pehē eni. 

‘Oku tokoni ‘a e ‘i ai ‘a e taimi kai tu‘upau´, kā ‘oku mahu‘inga foki ke ke muimui pē ki he tataki ‘a ho‘o pēpee´.  Kapau ‘oku´ ke pehē ‘oku fiekaia, ‘oatu ki ai ha‘a´ ne ki‘i fakaneifua fakatupu mo‘ui lelei.  ‘Oua te ke ‘amanaki atu ke ne tatali ki he taimi 7 efiafi ke toki kai pē he kai efiafi´, neongo kapau ‘oku´ ke lava eni ia ‘e koe!

Kapau ‘oku´ ke ‘ilo ‘oku lelei ange ‘a e ma‘u me‘atokoni ‘a ho‘o pēpee´ ‘i he houa pongipongi´, ‘oku lelei pē ke ‘oatu ‘a ‘ene me‘akai efiafi ‘a‘ana he taimi ko ia´.  ‘E lava pē ke ke fakafaingofua!

‘E lahi ange ‘a e faingamālie ke ma‘u ai ‘e ho‘o pēpee´ ha me‘atokoni fakatupu mo‘ui lelei mo ne ‘ahi‘ahi‘i ha me‘atokoni fo‘ou kapau ‘e ‘ikai fu‘u vāofi hono taimi fakaneifua´ mo hono taimi kai angamaheni´.

This page last reviewed 22 November 2022.

Call Healthline on 0800 611 116 any time of the day or night for free health advice when you need it