‘Oku mākona nai ‘a pēpē?

Languages

‘Oku mākona nai ‘a pēpē?

‘E hoko ‘a hono toutou fafanga ‘o pēpē ‘i he taimi pē ko ia ‘oku fiekaia ai´ ke fofonu ma‘u pē ai ho huhu´. Ko e founga eni ‘o e fakapapau‘i‘aki ‘e ho‘o pēpee´ ‘oku fe‘unga ma‘u pē ‘a e hu‘ahuhu ‘oku´ ne fiema‘u´. Ko e hu‘akau ko ia ‘oku´ ne kai´ ‘oku fakafo‘ou ma‘u pē ia ‘i he taimi kotoa pē ‘oku huhu ai´.

Share

‘E hoko ‘a hono toutou fafanga ‘o pēpē ‘i he taimi pē ko ia ‘oku fiekaia ai´ ke fofonu ma‘u pē ai ho huhu´.  Ko e founga eni ‘o e fakapapau‘i‘aki ‘e ho‘o pēpee´ ‘oku fe‘unga ma‘u pē ‘a e hu‘ahuhu ‘oku´ ne fiema‘u´.  Ko e hu‘akau ko ia ‘oku´ ne kai´ ‘oku fakafo‘ou ma‘u pē ia ‘i he taimi kotoa pē ‘oku huhu ai´. 

‘Oku angamaheni pē ‘a e toutou huhu´ ia ‘i hono fuofua fanau‘i mai ‘o ho‘o pēpee´. 

‘E lava pē ke ki‘i lalave ‘a ho mata‘ihuhu´ kā ‘oku ‘ikai totonu ke mamahi, mafa‘afa‘a pe toto.  Vakai ki ho‘o mā‘uli´ pe ko ho‘o neesi Palaniketi´ (Well Child nurse) pe ‘oku tonu ‘a ho‘o founga fakahuhu´ pe ko ha‘o telefoni ki he PlunketLine ‘i he 0800 933 922 pe ko e kautaha La Leche League ofi taha atu kiate koe´.

Mohe ‘i he taimi ‘oku mohe ai ‘a ho‘o pēpee´! 

This page last reviewed 30 May 2022.

Call Healthline on 0800 611 116 any time of the day or night for free health advice when you need it