Ngaahi tefito‘i fekau´

Languages

Ngaahi tefito‘i fekau´

‘Oku lahi ‘a e ngaahi me‘a ‘oku lava ke ke fakahoko ke tokoni ki ho‘o pēpee´ ke ne ako ai ha ngaahi tō‘onga ma‘u me‘atokoni ‘oku fakatupu mo‘ui lelei´ mei´ he kamata‘anga´ pē.

Share

‘Oku kamata ke ako ‘a ho‘o pēpee´ felāve‘i mo e me‘atokoni´ pea ‘oku langa hake ‘a ‘ene tō‘onga ma‘ume‘atokoni´ mei´ he taimi ‘oku´ ne kamata kai me‘akai ai´. 

‘Oku lahi ‘a e ngaahi me‘a ‘oku lava ke ke fakahoko ke tokoni ki ho‘o pēpee´ ke ne ako ai ha ngaahi tō‘onga ma‘u me‘atokoni ‘oku fakatupu mo‘ui lelei´ mei´ he kamata‘anga´ pē.

  • tā ha sīpinga lelei – ‘oku ako ‘a ho‘o pēpee´ mei´ he ‘ene siofi koe´
  • mou ma‘u me‘atokoni fakafāmili fakataha ‘i he taimi kotoa pē ‘oku ala lava ai ‘eni´ - ‘e tokoni kapau ‘e tamate‘i ‘a e televīsone´ mo e telefoni to‘oto‘o´
  • feinga ke tauhi ke fakafiefia mo fakafiemālie ‘a e taimi ma‘u me‘atokoni´ - ‘e lelei ange ‘a e kātaki lahi´ ‘i hano fakatenge
  • ‘oange ha faingamālie ‘o e fanga ki‘i pēpee´ ke nau ako ai ki he founga ‘o e
    kai´ - ‘oku fiema‘u ke toutou fakaangaanga ‘eni
  • ‘oku manako ‘a e fanga ki‘i pēpee´ ke nau vakavakai‘i ‘a e me‘atokoni´ - tuku pē ke fakaveve
  • muimui pē ki he taki ‘a ho‘o pēpee´ - te ne ‘ilo pē ‘a e taimi kuo fiu ai´
  • muimui ki ha taimi kai mo fakaneifua pau kapau te ke ala lava

This page last reviewed 22 November 2022.

Call Healthline on 0800 611 116 any time of the day or night for free health advice when you need it